top bar truck δωρεάν μεταφορικά για παραγγελίες άνω των 50 €

Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ FANTOMTOYS

Στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού μας καταστήματος προβάλλονται και διατίθενται προς πώληση προϊόντα από διαφόρους κλάδους και όλοι οι επισκέπτες της ιστοσελίδας δύνανται να πραγματοποιήσουν αγορές, μέσω της ηλεκτρονικής διαδικασίας που συστήνεται εδώ.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων που τυχόν περιγράφονται στην σελίδα του εκάστοτε προϊόντος, αλλά και όσων εμπεριέχονται κατωτέρω.

Ως εκ τούτου, συνίσταται η προσεκτική ανάγνωση των κάτωθι αναγραφομένων πριν την περιήγηση, πρόσβαση, χρήση της παρούσας δικτυακής τοποθεσίας ή την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής για προϊόντα, παροχές ή υπηρεσίες που διατίθενται μέσω αυτής.

 

Α. Έννοιες

Εταιρεία: η εταιρεία με την επωνυμία «Θωμάς Χριστοδουλίδης», με Α.Φ.Μ. 022648859 και έδρα την Θεσσαλονίκη, οδός Ερμού 20 & Κομνηνών (τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310-287680, email επικοινωνίας: info@fantomtoys.com)

Ιστοσελίδα ή Ηλεκτρονικό Κατάστημα: η παρούσα ιστοσελίδα «www.fantomtoys.com»

Προϊόν: το προϊόν που διατίθεται προς πώληση μέσω της ιστοσελίδας

Χρήστης: κάθε επισκέπτης της Ιστοσελίδας ανεξαρτήτως αν πραγματοποιήσει αγορά κάποιου προϊόντος.

Αγοραστής: κάθε χρήστης/επισκέπτης της Ιστοσελίδας που θα πραγματοποιήσει αγορά κάποιου προϊόντος.

 

Β. Όροι Παροχής Υπηρεσιών

Κάθε Χρήστης δηλώνει και εγγυάται ρητά ότι κατά την εγγραφή του στην Ιστοσελίδα θα παρέχει αληθείς, ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες και ότι διαθέτει τις απαιτούμενες νόμιμες προϋποθέσεις, αλλά και την απαραίτητη ικανότητα να αντιληφθεί τους όρους και τις προϋποθέσεις που εμπεριέχονται στο παρόν συμφωνητικό.

Η συμμετοχή/εγγραφή στην Ιστοσελίδα και η πραγματοποίηση αγορών, επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

Η Εταιρεία διαθέτει προς πώληση μέσω της Ιστοσελίδας προϊόντα τρίτων κατασκευαστών από διαφόρους κλάδους. Η προώθηση των προϊόντων δύναται να πραγματοποιηθεί σε ειδικές τιμές και για συγκεκριμένο χρόνο ή ποσότητα, υπό τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που αναρτώνται κάθε φορά.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την αγορά ενός προϊόντος, καθώς επίσης και η δημιουργία προσωπικού λογαριασμού στην Ιστοσελίδα συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση εκ μέρους του Χρήστη στους όρους της παρούσας.

Τα στοιχεία που αποθηκεύονται θα τηρούνται πάντοτε σύμφωνα με το Ν.2472/1997, το Ν. Ν.3471/2006 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι Χρήστες διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή των στοιχείων τους και την εξαίρεσή τους από τη λήψη ηλεκτρονικών μηνυμάτων, επικοινωνώντας με την Εταιρεία.

 

Γ. Διαδικασία αγοράς με απλά βήματα

Κάθε Χρήστης της Ιστοσελίδας έχει τη δυνατότητα να εκδηλώσει ενδιαφέρον για την αγορά ενός προϊόντος, συμπληρώνει τα απαιτούμενα -για την ολοκλήρωση της αγοράς και την αποστολή του προϊόντος- στοιχεία στα αντίστοιχα πεδία (ενδεικτικά : ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση αποστολής, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο) και δηλώνει ρητά ότι αποδέχεται, κατόπιν προσεκτικής ανάγνωσης, τους παρόντες όρους.

Ειδικότεροι όροι μπορούν να ισχύουν ιδιαίτερα στην περίπτωση των προϊόντων που προσφέρονται σε εκπτωτικές τιμές για περιορισμένο χρονικό διάστημα και φέρουν ειδική προς τούτο σήμανση.

Εν συνεχεία ο Χρήστης καλείται να επιλέξει τον τρόπο εξόφλησής του επιλεγέντος προϊόντος / προϊόντων (αναλυτικότερα για τις δυνατότητες που παρέχονται κάτωθι υπό Ε).

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος πραγματοποιείται με το πάτημα του πλήκτρου «Ολοκλήρωση παραγγελίας». Με την επιτυχή ολοκλήρωση της παραγγελίας αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) του Χρήστη σχετική βεβαίωση, στην οποία αναγράφονται όλα τα σχετικά στοιχεία της παραγγελίας.

Αφού βεβαιωθεί η εξόφληση του επιλεγέντος προϊόντος (εξαίρεση θεσπίζεται στην περίπτωση που έχει επιλεγεί ως μέσο πληρωμής αντικαταβολή, οπότε και το προϊόν εξοφλείται ταυτόχρονα με την παράδοσή του), δίδεται αυτό προς αποστολή και παράδοση στη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο Αγοραστής κατά τη διαδικασία της παραγγελίας.

Ταυτόχρονα, με την αποστολή ο Αγοραστής λαμβάνει νέο ηλεκτρονικό μήνυμα, μέσω του οποίου ενημερώνεται για την αποστολή της παραγγελίας και τον «κωδικό παραγγελίας» αυτής.

Κατά την παράδοση του προϊόντος επισυνάπτονται και χορηγούνται προς τον Αγοραστή τα νόμιμα παραστατικά (δελτίο αποστολής – απόδειξη), στα οποία εμπεριέχεται η αξία της αγοράς.

Λόγω της φύσης των ηλεκτρονικών αγορών και ενόψει της έλλειψης φυσικής επαφής με τα προς αγορά είδη, ενδέχεται οι προσδοκίες του τελικού αποδέκτη να διαψευστούν από το επιλεγέν προϊόν. Η Εταιρεία επιχειρεί μέσω της πληρότητας των περιγραφών, τις οποίες αναρτά στην Ιστοσελίδα, να εφοδιάζει τον ενδιαφερόμενο με κάθε αναγκαία πληροφορία.

Ο Αγοραστής δύναται να υπαναχωρήσει αναιτιολόγητα από τη σύμβαση πώλησης του προϊόντος ή της υπηρεσίας εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος, με έγγραφη κοινοποίηση του αιτήματός του προς την Εταιρεία. (άρθρο 4 παρ.10 του Ν.2251/1994). Αναλυτικότερα παρατίθενται οι σχετικοί όροι και δυνατότητες κατωτέρω υπό Ζ.

Αναφορικά με την προώθηση, διάθεση και αγορά των προϊόντων εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί Προστασίας του Καταναλωτή (Ν.2251/1994, όπως ισχύει σήμερα με το Ν.3587/2007), αλλά και οι εκδοθείσες Οδηγίες με βάση το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Δ. Προσωπικός λογαριασμός

Κάθε Χρήστης έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει προσωπικό λογαριασμό (account) στην Ιστοσελίδα, προκειμένου να καταστεί εφικτή η διενέργεια των επιθυμητών συναλλαγών. Ταυτόχρονα καθίσταται δυνατός μέσω αυτού ο έλεγχος προηγούμενων αγορών, αλλά και η διευκόλυνση μελλοντικών, η ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση του λογαριασμού και η τροποποίηση προσωπικών στοιχείων, με σκοπό την αποφυγή ανακριβειών.

Κάθε εγγεγραμμένος Χρήστης της Ιστοσελίδας είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση της μυστικότητας και ασφάλειας του κωδικού του λογαριασμού του. Οφείλει να γνωστοποιεί άμεσα και δίχως καθυστέρηση στη διαχείριση της Ιστοσελίδας οποιαδήποτε προσπάθεια παραβίασης του ηλεκτρονικού του λογαριασμού ή οποιαδήποτε περίπτωση χρήσης του από τρίτο δίχως εξουσιοδότηση.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει κάθε Χρήστη από τη χρήση της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της σε περίπτωση που διαπιστωθεί παραβίαση των όρων του παρόντος.

Τα τηρούμενα στοιχεία των Χρηστών δύνανται να κοινοποιηθούν ανά πάσα στιγμή στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και διοικητικές αρχές, κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

 

Ε. Διαδικασία Πληρωμής

Με αποκλειστικό γνώμονα τη διευκόλυνση των συναλλαγών με την Εταιρεία, παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να αποπληρώσει το τίμημα, που αντιστοιχεί στο επιλεγέν προϊόν, με κάθε δυνατό τρόπο.

1. Χρήση πιστωτικής κάρτας
Οι αγορές μέσω πιστωτικής κάρτας πραγματοποιούνται υπό την προϋπόθεση νόμιμης χρήσης αυτής. Η πληρωμή με πιστωτική/προπληρωμένη κάρτα γίνεται σε συνεργασία με την Viva Payments, η οποία και διαβεβαιώνει για την ασφάλεια των συναλλαγών σας. Οι κάρτες, οι οποίες είναι αποδεκτές από τη συνεργαζόμενη τράπεζα είναι οι Visa, Mastercard και Maestro.

Την ορθότητα και ασφάλεια των συναλλαγών σας εγγυάται η χρήση, από τη συνεργαζόμενη τράπεζα, του πρωτοκόλλου SSL.

Η Εταιρεία ούτε επεμβαίνει ούτε έχει κάποια σχέση με την ακολουθούμενη ηλεκτρονική διαδικασία πληρωμής, για την οποία αποκλειστικά υπεύθυνη είναι η συνεργαζόμενη τράπεζα. Ως εκ τούτου, δεν είναι σε θέση να αποθηκεύει ή να επεξεργάζεται στοιχεία πιστωτικών καρτών. Αυτό σημαίνει ότι κάθε φορά που θέλετε να αγοράσετε ένα προϊόν, οφείλετε να επανεισάγετε τον αριθμό της πιστωτικής σας κάρτας και να δηλώσετε ρητά ότι είστε ο κάτοχος της κάρτας ή πραγματοποιείτε νόμιμη χρήση αυτής.

Υπογραμμίζεται ότι η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τους όρους χρήσης προσωπικών δεδομένων, που υιοθετούν οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, με τους οποίους συνεργάζεται για την ολοκλήρωση των σχετικών συναλλαγών.

Η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη νόμιμης χρήσης πιστωτικών καρτών. Με την εισαγωγή των απαιτούμενων στοιχείων πιστωτικής κάρτας ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ρητώς ότι έχει το νόμιμο δικαίωμα χρήσης αυτής.

Δια της παροχής στοιχείων πιστωτικής κάρτας δηλούται η συναίνεση του ενδιαφερομένου για δέσμευση του ποσού της παραγγελίας και χρέωση της πιστωτικής του κάρτας.

Στην περίπτωση, κατά την οποία η συναλλαγή, η οποία διενεργείται μέσω της πιστωτικής κάρτας, απορριφθεί για οιονδήποτε λόγο από την εκδούσα τράπεζα ή το δίκτυο της πιστωτικής κάρτας, η αγορά δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί και θα πρέπει εναλλακτικά να επιλεγεί κάποιος άλλος τρόπος πληρωμής.

Ουδεμία ευθύνη βαρύνει την Εταιρεία στις περιπτώσεις εκείνες, κατά τις οποίες η χρέωση ή δέσμευση ποσού στην πιστωτική κάρτα δεν πραγματοποιηθεί με υπαιτιότητα του Παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών ή του Παρόχου Διαδικτυακών Υπηρεσιών (Internet Service Provider ή ISP) της τραπέζης. Ενδεικτικά αναφέρονται οι περιπτώσεις της Αστοχίας υλικού (hardware) ή λογισμικού (software), αλλά και της μη έγκαιρης ενημέρωσης της Εταιρείας για ολοκλήρωση της συναλλαγής.

2. Paypal
Ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να αγοράσει το προϊόν που επιθυμεί μέσω Paypal. Με τη δυνατότητα του Paypal Express Checkout η παραγγελία ολοκληρώνεται γρήγορα και με ασφάλεια.

3. Τραπεζικό έμβασμα
Εναλλακτικά, δίδεται η δυνατότητα στον ενδιαφερόμενο Αγοραστή να πραγματοποιήσει τις αγορές του με τραπεζικό έμβασμα.

Στα στοιχεία του τραπεζικού εμβάσματος επιβάλλεται να αναγράφεται ο κωδικός (ID) παραγγελίας σαν αιτιολογία, και στη συνέχεια ο Αγοραστής οφείλει να ενημερώσει την Εταιρεία ηλεκτρονικά (με email) ή τηλεφωνικώς.

Σε περίπτωση που ζητηθεί από την Εταιρεία ο Αγοραστής θα πρέπει να είναι σε θέση να στείλει και το αποδεικτικό κατάθεσης (extrait) ή μια φωτοτυπία/φωτογραφία αυτού ηλεκτρονικά (με email).

4. Αντικαταβολή
Η αγορά προϊόντος μέσω αντικαταβολής δίνεται σαν επιλογή σε όλους τους Αγοραστές και η εξόφληση πραγματοποιείται με μετρητά στον υπάλληλο της μεταφορικής εταιρείας.

Η Εταιρεία μπορεί να αρνηθεί την αγορά προϊόντος και την πληρωμή μέσω αντικαταβολής σε ορισμένες περιπτώσεις και να ακυρώσει την παραγγελία χωρίς καμία επιπλέον προειδοποίηση. (ενδεικτικά η παραγγελία θα ακυρώνεται χωρίς καμία ειδοποίηση σε περίπτωση που ο Αγοραστής σε προηγούμενή του παραγγελία, δεν παρέλαβε το προϊόν και δεν επικοινώνησε με την Εταιρεία)

 

ΣΤ. Ακύρωση εντολής πριν την παράδοση του προϊόντος
Ο Αγοραστής έχει το δικαίωμα να ακυρώσει τη διενεργηθείσα παραγγελία πριν ακόμη λάβει το προϊόν. Στην περίπτωση αυτή, ο Αγοραστής αποστέλλει δήλωση ακύρωσης στην ηλεκτρονικά ή έρχεται σε τηλεφωνική επικοινωνία με την Εταιρεία κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Η Εταιρεία θα αποδεχθεί την ακύρωση και θα επιστρέψει το τίμημα στον Αγοραστή εφόσον το αγορασθέν προϊόν δεν έχει δοθεί προς αποστολή.

Σε περίπτωση επιστροφής χρημάτων σε διαφορετικές τράπεζες από τις συνεργαζόμενες με την Εταιρεία, τυχόν διατραπεζικά έξοδα επιβαρύνουν τον Αγοραστή.

Εάν το αγορασθέν προϊόν έχει δοθεί προς αποστολή ή ο Αγοραστής το έχει ήδη παραλάβει, τότε η ακύρωση θα θεωρηθεί ως επιστροφή κατά τους κάτωθι αναγραφόμενους όρους.

 

Ζ. Υπαναχώρηση από την αγορά – Όροι επιστροφής προϊόντος

1. Ο Αγοραστής έχει το δικαίωμα να επιστρέψει για οποιοδήποτε λόγο το προϊόν που αγόρασε και του παραδόθηκε εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγκυρότητα της υπαναχώρησης είναι να μην έχει χρησιμοποιηθεί το προϊόν και να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα, που αποδεικνύουν τη διενεργηθείσα συναλλαγή.

Παράλληλα, για τη διευκόλυνση της διαδικασίας συστήνεται η αποστολή e-mail ή τηλεφωνική επικοινωνία με την Εταιρεία.

Το κόστος επιστροφής (μεταφορικά) βαρύνει αποκλειστικά τον Αγοραστή, εκτός από την περίπτωση εκείνη, κατά την οποία διαπιστώνονται ελαττώματα στο προϊόν, οπότε και το κόστος επιστροφής βαρύνει την Εταιρεία.

Ειδικότερα οι όροι που διέπουν την επιστροφή ενός προϊόντος, είναι οι ακόλουθοι:

α. Το προϊόν θα πρέπει να επιστραφεί εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής.

β. Η συσκευασία του προϊόντος πρέπει να βρίσκεται στην αρχική της κατάσταση και ο Αγοραστής υποχρεούται να δοκιμάσει το προϊόν που αγόρασε χωρίς να αφαιρέσει το καρτελάκι καθώς σε αντίθετη περίπτωση θεωρείται ότι το προϊόν δεν βρίσκεται στην ίδια κατάσταση στην οποία του παραδόθηκε και δεν γίνεται δεκτό.

γ. Το επιστραφέν προϊόν δεν επιτρέπεται να έχει χρησιμοποιηθεί ή/και να έχει υποστεί υλικές φθορές.

δ. Τα έξοδα επιστροφής επιβαρύνουν τον Αγοραστή, εκτός από την περίπτωση που διαπιστώνονται πραγματικά ελαττώματα.

ε. Στην περίπτωση, κατά την οποία το προς επιστροφή προϊόν παραλαμβάνεται από την Εταιρεία με χρέωση των εξόδων αποστολής στην Εταιρεία, τα έξοδα αυτά παρακρατούνται από το προς επιστροφή χρηματικό ποσό.

στ. Ο Αγοραστής οφείλει να τοποθετεί εντός της συσκευασίας και όλα τα απαραίτητα από το νόμο παραστατικά, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ακύρωση της συγκεκριμένης συναλλαγής – πώλησης.

Στην περίπτωση, κατά την οποία οι ως άνω όροι δεν πληρούνται, το προϊόν δε θα παραλαμβάνεται από την Εταιρεία και θα επιστρέφεται στον Αγοραστή – αποστολέα, με χρέωση του ιδίου.

2. Με την επιστροφή του προϊόντος και την παραλαβή του από το αρμόδιο τμήμα εξυπηρέτησης, η Εταιρεία αναλαμβάνει να αντικαταστήσει το προϊόν με άλλο ομοειδές και καινούριο, σε περίπτωση που το αρχικό έχει αποδειχθεί ελαττωματικό (αντικατάσταση).

Σε κάθε άλλη περίπτωση πιστώνει στο προσωπικό λογαριασμό του Αγοραστή στην Ιστοσελίδα το αρχικώς καταβληθέν ποσό. Εν συνεχεία παρέχεται η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί το πιστωθέν τίμημα για την αγορά κάποιου άλλου προϊόντος, αρεσκείας και επιλογής του.

Εάν το νέο προϊόν έχει υψηλότερη τιμή από το επιστρεφόμενο, τότε ο Αγοραστής οφείλει να προχωρήσει σε νέα διαδικασία πληρωμής για την εξόφληση της διαφοράς. Εάν ωστόσο το νέο προϊόν έχει χαμηλότερη αξία από το επιστρεφόμενο, τότε η Εταιρεία πιστώνει στον αγοραστή τη διαφορά σύμφωνα με τα ως άνω αναγραφόμενα.

3. Στην περίπτωση, κατά την οποία για οποιοδήποτε λόγο η αντικατάσταση του προϊόντος (με άλλο ίδιο ή διαφορετικό) δεν αποτελεί επιλογή του Αγοραστή, δύναται να επιστραφεί το χρηματικό ποσό που δαπανήθηκε για την ακυρωθείσα αγορά. Ο τρόπος επιστροφής του καθορίζεται σε συνεννόηση με το αρμόδιο τμήμα και περιλαμβάνει όλες τις δυνατότητες (κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, πιστωτική κάρτα ή μετρητά).

Σε περίπτωση επιστροφής χρημάτων σε διαφορετικές τράπεζες από τις συνεργαζόμενες με την Εταιρεία, τυχόν διατραπεζικά έξοδα επιβαρύνουν τον Αγοραστή.

Τόσο το δικαίωμα αλλαγής όσο και το δικαίωμα επιστροφής του προϊόντος αναφέρονται στο σύνολό του αγορασθέντος προϊόντος και δεν μπορούν να ασκηθούν επί τμήματος μόνο αυτού (π.χ. αξεσουάρ που συνοδεύουν το προϊόν).

Από τη δυνατότητα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης / επιστροφής δύνανται να εξαιρεθούν, όσα προϊόντα διατίθενται από την Εταιρεία σε ειδικές εκπτωτικές τιμές (προσφορές) για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Στην περίπτωση αυτή τα προϊόντα φέρουν ειδική σήμανση, ενώ η εξαίρεση τους από το δικαίωμα αναιτιολόγητης επιστροφής αναγράφεται με σαφήνεια στους ειδικότερους όρους που πλαισιώνουν τη διάθεση τους.

Από τη δυνατότητα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης / επιστροφής εξαιρούνται επίσης, όσα προϊόντα ανήκουν σε συγκεκριμένες κατηγορίες και φέρουν ειδική σήμανση όπου και αναφέρεται ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα επιστροφής. Δικαίωμα ωστόσο επιστροφής δεν μπορεί να αποκλειστεί και ο Αγοραστής δικαιούται να το επιστρέψει στην Εταιρεία στην περίπτωση, κατά την οποία διαπιστωθούν νομικά ή πραγματικά ελαττώματα στο παραδοθέν προϊόν.

 

Η. Τρόπος αποστολής & έξοδα αποστολής
Η αποστολή των προϊόντων διενεργείται μέσω εταιρείας Ταχυμεταφορών (Courier).

Ο χρόνος παράδοσης συναρτάται με τον τρόπο αποστολής που επιλέγεται από τον Αγοραστή. Οι παραγγελίες ολοκληρώνονται και αποστέλλονται το ταχύτερο δυνατό. Κατά την αποστολή του προϊόντος, ο Αγοραστής λαμβάνει ηλεκτρονικό μήνυμα που περιλαμβάνει στοιχεία και οδηγίες για την παραλαβή του.

Χρόνοι παράδοσης
Οι χρόνοι παράδοσης διαφοροποιούνται ανάλογα με την γεωγραφική τοποθεσία, την χώρα καθώς και την ημέρα της παραγγελίας. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις που δεν προκύπτουν από δική της υπαιτιότητα ή οφείλονται σε λόγους ανωτέρας βίας.

Έξοδα αποστολής

Δείτε τις πληροφορίες σχετικά με το κόστος αποστολής εδώ

 

Θ. Περιορισμένη άδεια

Η Εταιρεία, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις, που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, χορηγεί στο χρήστη ένα αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης της ιστοσελίδας και των περιεχομένων αυτής. Ειδικότερα, ο Χρήστης υποχρεούται να τηρεί όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και να απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια, μέσω της οποίας σκοπείται η τροποποίηση, αναπαραγωγή, δημόσια παρουσίαση ή χρησιμοποίηση της Ιστοσελίδας και των στοιχείων της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό.

 

Ι. Μεταβολές των όρων χρήσης
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους για τη χρήση της ιστοσελίδας οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς ειδοποίηση των Χρηστών αυτής.

Τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και στις προϋποθέσεις τίθενται σε ισχύ άμεσα, δηλαδή από την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα. Με τη χρήση της Ιστοσελίδας κατόπιν αυτών τεκμαίρεται ρητή αποδοχή των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών. Για το λόγο αυτό συστήνεται η ανάγνωση των όρων χρήσης ανά τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να υπάρχει ασφαλής και έγκαιρη ενημέρωση για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενό τους.

ΙΑ. Περιορισμός Ευθύνης
Κάθε πληροφορία που αναρτάται και αναφέρεται στις προδιαγραφές των προβαλλόμενων προϊόντων, γίνεται πάντοτε σύμφωνα με τις πληροφορίες και οδηγίες, που έχει λάβει η Εταιρεία από τον εκάστοτε κατασκευαστή.

Η Εταιρεία μεριμνά για την άρτια λειτουργία της Ιστοσελίδας και την ακρίβεια του περιεχομένου της. Σε καμία περίπτωση ωστόσο δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η Ιστοσελίδα δε θα προσβληθεί από κακόβουλο λογισμικό.

Η Εταιρεία μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να μεταβάλει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας ή περιγραφής προϊόντος ή υπηρεσίας.

Η Εταιρεία εφιστά την προσοχή του χρήστη στο ενδεχόμενο η πρόσβαση στην παρούσα να ανασταλεί ή διακοπεί για λόγους ή προβλήματα που ανάγονται στους servers φιλοξενίας.

Για τις τραπεζικές σας συναλλαγές η Εταιρεία έχει εξασφαλίσει ένα ασφαλές περιβάλλον με την χρήση πρωτοκόλλου SSL και τη συνεργασία με αναγνωρισμένους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στην Ελλάδα. Οποιοδήποτε κώλυμα παρουσιαστεί κατά την τραπεζική συναλλαγή αφορά αποκλειστικά σε ευθύνη της Τράπεζας και του χρήστη.

Κατά την αγορά ο Αγοραστής δηλώνει συνειδητά και υπεύθυνα ότι κάνει νόμιμη χρήση της πιστωτικής κάρτας που χρησιμοποιεί. Δεν ευθύνεται η Εταιρεία για μη νόμιμη χρήση αυτής.

Δεν βαρύνει την Εταιρεία η κάλυψη αξιώσεων τρίτων από παραπλάνησή τους, λόγω αντιγραφής, παραποίησης της Ιστοσελίδας ή σφετερισμού μέρους αυτής από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, τα οποία προέβησαν στις ανωτέρω ενέργειες κατά παράβαση των πνευματικών και βιομηχανικών δικαιωμάτων της Εταιρείας και των χρηστών ηθών.

Με σκοπό την ολοκληρωμένη πληροφόρηση του Χρήστη είναι δυνατόν η Ιστοσελίδα να παραπέμπει σε συνδέσμους (links), οι οποίοι μεταφέρουν το χρήστη σε διαδικτυακές τοποθεσίες τρίτων. Ρητά δηλώνεται ότι η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των συνδέσμων αυτών ή για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκληθεί στο Χρήστη από την περιήγησή του σε αυτές τις σελίδες.

ΙΒ. Δικαιώματα Βιομηχανικής και Πνευματικής Ιδιοκτησίας
Ο σχεδιασμός και τα περιεχόμενα της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων των σημάτων, λογοτύπων, κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών και λογισμικού αποτελούν ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύονται από την Ελληνική και Διεθνή Νομοθεσία.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική ή ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό Πάροχο του ως άνω περιεχομένου της Ιστοσελίδας. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Εταιρείας. Η εμφάνιση του ως άνω περιεχομένου στην Ιστοσελίδα δεν δύναται καθ’ οιονδήποτε τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω στοιχείων.

ΙΓ. Ευθύνη Χρήστη
Ο Χρήστης της Ιστοσελίδας αποδέχεται ότι θα χρησιμοποιεί την παρούσα Ιστοσελίδα σύμφωνα με το νόμο και τα χρηστά ήθη.

Αποδέχεται ότι θα απέχει από κάθε δημοσίευση ή μετάδοση με κάθε τρόπο περιεχομένου, που είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο και καθ’ οιονδήποτε τρόπο αντίθετο στα χρηστά ήθη ή αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου ατόμου, δείχνει εμπάθεια ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές και άλλες διακρίσεις ή δύναται να προκαλέσει βλάβη σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο.

Θα αποφεύγει επίσης κάθε ενέργεια που παραβιάζει ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, επαγγελματικό απόρρητο, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων.

Δεσμεύεται παράλληλα ότι δε θα προσπαθήσει να κάνει χρήση αρχείων ή προγραμμάτων, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών ή ακόμη και τη συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών. Αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια από τις ως άνω παραβάσεις, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αυτόματης διαγραφής του παρανομούντος Χρήστη, προβαίνοντας παράλληλα σε κάθε από το νόμο προβλεπομένη ενέργεια. Διεκδίκηση αποζημίωσης από την Εταιρεία για κάθε ζημία που προκαλείται από την κακόβουλη συμπεριφορά του Χρήστη δεν αποκλείεται.

ΙΔ. Ασφάλεια και απόρρητο συναλλαγών
1. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες αναφέρονται σε προσωπικά στοιχεία των Χρηστών, διασφαλίζονται ως απόρρητες. Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα, που οι Χρήστες παρέχουν μέσω της Ιστοσελίδας. Τα δεδομένα των Χρηστών προστατεύονται από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση και αλλαγή ή καταστροφή. Η σύνδεση των Χρηστών στην ιστοσελίδα γίνεται με ασφαλή τρόπο (χρήση πρωτοκόλλου https – πιστοποιητικό SSL).

2. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνουν οι Χρήστες στις σελίδες και τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για την διασφάλιση της λειτουργίας των υπηρεσιών και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο. Τα στοιχεία που αποθηκεύονται για την ενημέρωση των Χρηστών θα τηρούνται πάντοτε σύμφωνα με το Ν.2472/1997, το Ν. Ν.3471/2006 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι Χρηστές διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή των στοιχείων τους και την εξαίρεσή τους από τη λήψη ηλεκτρονικών μηνυμάτων, επικοινωνώντας με την Εταιρεία.

3. Η Εταιρεία δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των Χρηστών της Ιστοσελίδας και των συναλλαγών τους, εκτός αν υπάρχει έγγραφη εξουσιοδότηση από αυτούς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο. Ο Χρήστης μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε όσα στοιχεία τηρούνται για τον ίδιο, καθώς επίσης και τη διόρθωσή τους, σε περίπτωση που τεκμηριώνεται η ύπαρξη λάθους.

4.Η πρόσβαση στα συστήματα της Εταιρείας (servers) ελέγχεται από firewall, το οποίο επιτρέπει τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών, απαγορεύοντας παράλληλα την πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων με απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες της Εταιρείας.

ΙΕ.Cookies
Χρησιμοποιούμε cookies για την εξατομίκευση περιεχομένου και διαφημίσεων, την παροχή λειτουργιών κοινωνικών μέσων και την ανάλυση της επισκεψιμότητάς της Ιστοσελίδας. Επίσης, κοινοποιούμε πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση της Ιστοσελίδας μας στους συνεργάτες κοινωνικών μέσων, διαφήμισης και αναλύσεων.

Με την πλοήγηση του Χρήστη στην Ιστοσελίδα, ο Χρήστης συμφωνεί στη δημιουργία και τη χρήση αυτών. Εάν ο Χρήστης δεν επιθυμεί την χρήση των cookies μπορεί, είτε να τα απενεργοποιήσει, είτε να αποφύγει την πλοήγηση στην Ιστοσελίδα.

Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα (συγκεκριμένα ο εξυπηρετητής ιστού – web server) αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός Χρήστη, ώστε κάθε φορά που ο Χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο Χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων πληροφοριών είναι οι προτιμήσεις του Χρήστη σε μια ιστοσελίδα, όπως αυτές δηλώνονται από τις επιλογές που κάνει ο Χρήστης στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά : επιλογή συγκεκριμένων «κουμπιών», αναζητήσεων, διαφημίσεων, κλπ).

Οι περισσότεροι περιηγητές επιτρέπουν την διαγραφή των «cookies» και την αποτροπή της δημιουργίας τους για μελλοντική περιήγηση στην ίδια ιστοσελίδα. Θα πρέπει να σημειωθεί ωστόσο ότι με την αποτροπή αυτή ορισμένες λειτουργίες της Ιστοσελίδας δεν θα λειτουργούν ορθά.

ΙΣΤ. Εφαρμοστέο δίκαιο
Οι ως άνω όροι και προϋποθέσεις διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

Οποιαδήποτε διάταξη από τις ως άνω καταστεί αντίθετη προς τους ισχύοντες νόμους, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.